www.brunoschulz.org ----------/--------- nowe książki --------------------- & PROMOCJA!!!

 

 

 

 

 

 

 

БРУНО ШУЛЬЦ І КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЧЯ: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2007. – 392 s.: ill.

 

 

 

BRUNO SCHULZ A KULTURA POGRANICZA: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – Drohobycz: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, 2007. – 392 s.: ill.

 

 

 

Зміст

 

 

Вступ

 

Віра Меньок, Від редактора

Валерій Скотний, На відкриття Фестивалю

Анджей Марія Марчевський, Ігор Меньок, Декілька слів про Проект

Ґжеґож Юзефчук, Чи Бруно здивований поворотом подій

Єжи Онух, Від імені Польського Інституту у Києві

 

 

Ad memoriam

 

Владислав Панас, Урок професора Арендта (переклад з польської мови Віри Меньок)

[Професор Владислав Панас та Ігор Меньок: світлини з І Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі]

 

 

Наукові матеріали

 

Єжи Яжембський, Ґомбрович: проблеми самопрезентації (переклад з польської мови Марії Каралюс)

Алєксандр Ф’ют, Посмертні пригоди Бруно Шульца (переклад з польської мови Марії Каралюс)

Малґожата Кітовська-Лисяк, Дрогобич, тобто – світ

Єжи Яжембський, Шульц: іронічний лад та спокусницький дискурс

Алєксандр Ф’ют, Варіації про Бруно Шульца та Данила Кіша

Єжи Свєнх, Шульц – галицький письменник

Віра Меньок, „Особлива провінція”: шульцівська креація й інтерпретація Міста (переклад з польської мови Марії Каралюс)

Аґнєшка Чайковська, Бруно Шульц і культура пограниччя

Дорота Войда, Шульцівські репрезентації культурного пограниччя у постколоніальній перспективі

Валентин Вандишев, Семасиология и социология художественного образа (некоторые мысли по поводу своеобразия творческого наследия Бруно Шульца)

Олена Переломова, Інтертекстуальний вимір творчості Бруно Шульца

Алєксандра Зінчук, На захист автора та його творчості

Марія Габлевич, Перекладач – другий автор

Богдан Задура, Сучасна українська література в оптиці перекладача

Остап Сливинський, Найновіша польська література в українських перекладах: тенденції та перспективи

Боґуслав Врублєвський, Проти стереотипів на пограниччі народів і культур в об’єднаній Європі – casusАкценту

Ярослав Вах, Владислав Панас – знавець Шульца: крізь призму „Акценту”

Єжи Бартмінський, Томаш Рокош, Подвійне життя текстів фольклору на польсько-українському пограниччі

Вальдемар Міхальський, Відкрити Волинь заново

Леонід Тимошенко, Міжнаціональні стосунки в Дрогобичі (кінець XІVXVII ст.)

 

 

Varia

(проекти, ініціативи, роздуми, рефлексії)

 

Ева Зажицька, Уперше в Дрогобичі

Юрко Покальчук, Бруно Шульц у світлі різних культур

Анна Банасяк, Шульцівські інспірації: від створення світу до полагодження уламків потрощеного дзеркала

Йоанна Зентар, Багатокультурна Пам’ять

Браніслава Стояновіч, Перший Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі / Другий Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобичі

Кшиштоф Савіцький, З дрогобицьких розмов у листопаді 2006 року

Войтек Ґрабовський, Мітизація дійсності та фільми про мистецтво

Анна Марія Юревич, Зачарував мене і запровадив у дивні регіони магії та поезії...

Ельжбєта Фіцовська, Лист

 

 

Іконографія

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

Wprowadzenie

 

Wiera Meniok, Od redaktora

Walery Skotny, Na otwarcie Festiwalu

Andrzej Maria Marczewski, Igor Meniok, Kilka słów o Projekcie

Grzegorz Józefczuk, Czy Bruno jest zaskoczony obrotem spraw

Jerzy Onuch, W imieniu Instytutu Polskiego w Kijowie

 

 

Ad memoriam

 

Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta (tłumaczenie z języka polskiego Wiery Meniok)

[Profesor Władysław Panas i Igor Meniok: zdjęcia z I Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu]

 

 

Materiały naukowe

 

Jerzy Jarzębski, Gombrowicz – problemy autoprezentacji (tłumaczenie z języka polskiego Marii Karalus)

Aleksander Fiut, Pośmiertne przygody Brunona Schulza (tłumaczenie z języka polskiego Marii Karalus)

Małgorzata Kitowska-Łysiak, Drohobycz, czyli świat

Jerzy Jarzębski, Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski

Aleksander Fiut, Wariacje o Brunonie Schulzu i Danilo Kišu

Jerzy Święch, Schulz – pisarz galicyjski

Wiera Meniok, „Prowincja osobliwa”: schulzowska kreacja i interpretacja Miasta (tłumaczenie z języka polskiego Marii Karalus)

Agnieszka Czajkowska, Bruno Schulz a kultura pogranicza

Dorota Wojda, Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej

Walentyn Wandyszew, Semazjologia i socjologia obrazu artystycznego (kilka refleksji o swoistości spuścizny artystycznej Brunona Schulza)

Olena Perełomowa, Intertekstualny wymiar twórczości Brunona Schulza

Aleksandra Zinczuk, W obronie autora i jego dzieła

Maria Hablewicz, Tłumacz – drugi autor

Bohdan Zadura, Współczesna literatura ukraińska w optyce tłumacza

Ostap Sływyński, Najnowsza literatura polska w tłumaczeniach ukraińskich: tendencje i perspektywy

Bogusław Wróblewski, Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur w jednoczącej się Europie – casus „Akcentu”

Jarosław Wach, Władysław Panas – znawca Schulza – przez pryzmat „Akcentu” widziany

Jerzy Bartmiński, Tomasz Rokosz, Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

Waldemar Michalski, Odkryć Wołyń na nowo

Leonid Tymoszenko, Stosunki narodowościowe w Drohobyczu (od końca XІV do XVII wieku)

 

 

Varia

(projekty, inicjatywy, rozważania, refleksje)

 

Ewa Zarzycka, Pierwszy raz w Drohobyczu

Jurko Pokalczuk, Bruno Schulz w świetle różnych kultur

Anna Banasiak, Inspiracje schulzowskie: od stworzenia świata do naprawy ułamków potłuczonego zwierciadła

Joanna Zętar, Pamięć Wielokulturowa

Branislava Stojanović, Pierwszy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu / Drugi Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu

Krzysztof Sawicki, Z rozmów drohobyckich w listopadzie 2006 roku

Wojtek Grabowski, Mityzacja rzeczywistości i filmy o sztuce

Anna Maria Jurewicz, Oczarował mnie i zawiódł w dziwne regiony magii i poezji...

Elżbieta Ficowska, List

 

 

Ikonografia

 

 

 

 

 

 

 

 

www.brunoschulz.org ----------/--------- schulzologia -------------------------& nowe książki :  OKŁADKA (jpg, 66 KB)