www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

                 

   Bruno Schulz

 

 

 

       KORESPONDENCJA

  

?          Do Ostapa Ortwina (1921 / 1935)

?          Do władz szkolnych i oświatowych (1924-1938)

?            Do Stefana Szumana (1932-33) – [3]

?         Do Marii Kasprowiczowej (1934)

>> [Pismo Mariji Kasprovič]

?           Do Rudolfa Ottenbreita (1934) – [2]

?         Do Arnolda Spaeta (1934-36) – [3]

?            Do Juliana Tuwima (1934)

>> Pismo Julijanu Tuvimu

>> A letter to Julian Tuwim

?            Do Tadeusza i Zofii Brezów (1934-38) – [12]

>> Pismo Tadeušu Brezi

>> Two letters to Tadeusz Breza

?            Do Zenona Waśniewskiego (1934-38) – [25]

>> Iz prepiske Bruna Šulca

?      Do redakcji “Sygnałów” (1934-38) – [6]

?            Do Wacława Czarskiego (zima 1934/35, 1938) – [3]

?            Do Władysława Zawistowskiego (1935 / 1938)

?      Do St. I. Witkiewicza (1934)

?          Do Kazimierza Truchanowskiego (1935-36) – [3]

?         Do Andrzeja Pleśniewicza (1936) – [3]

>> Pismo Andžeju Plesnjeviču

>> Correspondencia de Bruno Schulz con Andrzej Plesniewicz

?            Do Mendla Neugröschla (1936)

?           Do Jarosława Iwaszkiewicza (1937)

&         Do Mieczysława Grydzewskiego (1938)

?            Do Georgesa Rosenberga (1938)

?         Do Ludwika Lillego (1938) – [3]

>> Une lettre de Bruno Schulz à Ludwik Lille

?         Do Elio Ganzerlo (1938)

?            Do Romany Halpern (1936-39) – [39]

>> Pisma Romani Halpern

>> Carta de Bruno Schulz a Romana Halpern

>> Lettera a Romana Halpern

?         Do Mariana Jachimowicza (1938-41) – [5]

>> Carta de Bruno Schulz a Marian Jachimowicz

?         Do Tadeusza Wojciechowskiego (1940) – [2]

?          Do Anny Płockier (1940-41) – [18]

>> Pisma Ani Plockjer

>> Carta de Bruno Schulz a Anna Płockier

 

 

 

>> Correspondencia

 

>> Книга листів

 

 

Portret matki

 

 

Portret mężczyzny

 

 

Portret mężczyzny

 

 

 

Portret Szczepańskiej-Hoffmanowej

 

 

Portret Emila Zegadlowicza

 

 

Kartka pocztowa do Tadeusza Brezy

 

List do Andrzeja Pleśniewicza

 

 

Bibliografia:

§    Epistolografia Bruno Schulza. Wstęp i opracowanie J. Ficowskiego. – Nowa kultura (Warszawa), 1962, nr 51-52, s. 7, 15. [Listy do T. Brezy, A. Pleśniewicza, R. Halpern]

§    PROZA / Bruno Schulz. Przedmowa Artur Sandauer. Opracowanie listów Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. – 699 s. [Do Ostapa Ortwina, Do Juliana Tuwima, Do Zofii i Tadeusza Brezów, Do Andrzeja Pleśniewicza, Do Kazimierza Truchanowskiego, Do Romany Halpernowej, Do Mariana Jachimowicza, Do Anny Płockier-Zwillich]

§    Wybrane listy do "Kameny" (do Zenona Waśniewskiego) / Bruno Schulz. [w:] W KRĘGU KAMENY / Kazimierz Andrzej Jaworski. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965. – ss. 353-361.

§    Listy Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego. Słowo wstępne J. Ficowskiego. – Twórczość (Warszawa), nr 10, 1965, s. 75-98.

§    Trzy listy Brunona Schulza. Wstęp J. Ficowski. – Twórczość (Warszawa), nr 4, 1967, s. 97-101. [Do Wacława Czarskiego i Władysława Zawistowskiego]

§    KSIĘGA LISTÓW / Bruno Schulz. Zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksami opatrzył Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. – 190 s.; 31+18 ill. [Do Ostapa Otwina. Do Stefana Szumana. Do Arnolda Spaeta. Do Juliana Tuwima. Do Tadeusza i Zofii Brezów. Do Zenona Waśniewskiego. Do redakcji "Sygnałów" (Do Tadeusza Hollendra i Karola Kuryluka). Do Wacława Czarskiego. Do Władysława Zawistowskiego. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Kazimierza Truchanowskiego. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Mendla Neugröschla. Do Mieczysława Grydzewskiego. Do Georgesa Rosenberga. Do Romany Halpern. Do Mariana Jachimowicza. Do Anny Płockier]

§    Listy do Brunona Schulza / podał do druku A. Sandauer. – Kultura (Warszawa), 1976, nr 16, s. 3-4. [Listy Georga Pinette (29 VIII 1937, 21 X 1937). List Izydora Bermana (13 XII 1937). Listy Romany Halpern (15 V 1938, 23 VI 1938). Listy Marii Chazen (10 VII 1938, 26 VII 1938, 18 VIII 1938)]

§    Listy do Brunona Schulza / podał do druku A. Sandauer. – Kultura (Warszawa), 1976, nr 17 [Listy Witolda Gombrowicza (po 4 VI 1938, V 1938, 19 VII 1938, X 1938, X 1938). Listy Artura Sandauera (12 V 1938, 25 VI 1938, 27 VI 1938, 5 VII 1938, 11 VII 1938, 19 VII 1938)]

§    Listy do Brunona Schulza / podał do druku A. Sandauer. – Kultura (Warszawa), 1976, nr 18 [List Wandy Kragen (31 I 1938). List Marii NN (8 II 1938). List Stanisława Ignacego Witkiewicza (23 IV 1938). List Zofii Maliniak (20 V 1938). List Mieczysława Lustyga (17 VI 1938). Listy Kazimiery Rychter (18 VI 1938, 20 VII 1938, 23 VII 1938). List Racheli Auerbach (25 VII 1938). Karta pocztowa Siegfrieda Kracauera (12 VIII 1938). List Adolfa Józefa Reutta. List A. Grunbaum (25 III 1939)]

§    Cztery nieznane listy Brunona Schulza. Wstęp i opracowanie J. Ficowskiego. – Twórczość (Warszawa), nr 7, 1980, s. 106-110. [Do Wacława Czarskiego. Do Ludwika Lillego]

§    Listy Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego. Wstęp J. Ficowski. – Twórczość (Warszawa), nr 5, 1981, s. 113-119.

§    [List do St. I. Witkiewicza] / Bruno Schulz. – Twórczość (Warszawa), nr 2, 1982, s. 112-113.

§    LISTY, FRAGMENTY. WSPOMNIENIA O PISARZU / Zebrał i opracował Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. – 78 s. - ISBN 83-08-01095-4 [Do St. I. Witkiewicza. Do J. Iwaszkiewicza. Do W. Czarskiego i L. Lillego. Do T. Wojciechowskiego]

§    Nieznane listy Brunona Schulza (Do władz szkolnych i oświatowych) / [oprac. I. Łoziński]. – Literatura Radziecka, 7/1987, s. 155-168.

§    OPOWIADANIA. WYBÓR ESEJÓW I LISTÓW / Bruno Schulz. Oprac. Jerzy Jarzębski. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – CXXV, 462 s. (Biblioteka narodowa: Ser. 1; nr 264)

§    LISTY WITOLDA GOMBROWICZA DO BRUNONA SCHULZA I ARTURA SANDAUERA / oprac. A. Bałakier. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990. ISBN 83-08-02311-8

§    Nieznany list Brunona Schulza do Marii Kasprowiczowej: Człowiek czyli świat. Opracował Roman Loth. – Polityka (Warszawa), nr 48, 1992, s. 17.

§    Z LISTÓW ODNALEZIONYCH / Bruno Schulz. Słowo wstępne, wybór, objaśnienia Jerzy Ficowski. – Warszawa: Komitet Obchodów 100 [Stu]-lecia Urodzin i 50 [Pięćdziesięcio]-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich: Chimera, 1993. – 133, [3] s.: faks., 2 fot., portr.; 21 cm. - ISBN 83-7062-006-X [Do S. Szumana. Do J. Tuwima. Do A. Pleśniewicza. Do T. Brezy. Do Z. Waśniewskiego. Do W. Gombrowicza. Do R. Halpern. Do A. Płockier. Do S. Szumana. Do M. Kasprowiczowej. Do St. I. Witkiewicza. Do R. Ottenbreita. Do redakcji "Tygodnika ilustrowanego". Zamiast odpowiedzi. Do J. Iwaszkiewicza. Do W. Czarskiego. Do L. Lille. Do T. Wojciechowskiego. Do władz szkolnych i oświatowych]

§    BRUNO SCHULZ 1892 - 1942: katalog-pamiętnik Wystawy "Bruno Schulz. Ad Memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1995. – 326 s.: zahlr. Ill. [List Brunona Schulza do Elio Ganzerlo. Pięć nieznanych listów do Brunona Schulza]

§    OPOWIADANIA. WYBÓR ESEJÓW I LISTÓW / Bruno Schulz; opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione. – Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. – CXL, 498 s.: il., portr.; 17 cm (Biblioteka narodowa: Ser. 1; nr 264) ISBN 83-04-04451-X [Wybór listów i fragmentów: [Z listu do Stefana Szumana (24 VII 1932)]. [Do Juliana Tuwima (26 I 1934)]. [Do Tadeusza Brezy (21 VI 1934, 2 XII 1934)]. [Z listu do Zenona Waśniewskiego (7 XI 1934)]. [Z listu do Andrzeja Pleśniewicza (4 III 1936)]. [Do Romany Halpernowej (30 IX 1936, 5 XII 1936, 20-26 VIII 1937, 30 VIII 1937)]. [Do Anny Płockier (23 VIII [1940], 19 VI 1941, 6 XI 1941)].

§    Listy niektóre [Do Juliana Tuwima. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Tadeusza Brezy. Do Zenona Wiśniewskiego. Do Romany Halpern. Do Anny Płockier. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Rudolfa Ottenbreita. Do Ludwika Lille. Do Tadeusza Wojciechowskiego] / Bruno Schulz. [w:] Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia / Jerzy Ficowski. – Sejny: Wydawnictwo Pogranicze, 2002. – ss. 335-373: ill. ISBN 83-8687-37-3

§    KSIĘGA LISTÓW / Bruno Schulz, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione. – Gdańsk: T slowo/obraz terytoria, 2002. – 374 s. - ISBN 83-88560-34-4 [Spis treści: Wprowadzenie do "Księgi listów" (Jerzy Ficowski). LISTY BRUNONA SCHULZA: Do Ostapa Ortwina. Do Stefana Szumana. Do Arnolda Spaeta. Do Marii Kasprowiczowej. Do Juliana Tuwima. Do Tadeusza i Zofii Brezów. Do Rudolfa Ottenbreita. Do Zenona Wiśniewskiego. Do Redakcji "Sygnałów". Do Jarosława Iwaszkiewicza. Do Wacława Czarskiego. Do Władysława Zawistowskiego. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Kazimierza Truchanowskiego. Do Witolda Gombrowicza. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Mendla Neugröschla. Do Mieczysława Grydzewskiego. Do Georges'a Rosenberga. Do Ludwika Lillego. Do Romany Halpern. Do Mariana Jachimowicza. Do Tadeusza Wojciechowskiego. Do Anny Płockier. LISTY BRUNONA SCHULZA DO WŁADZ SZKOLNYCH. Listy do władz szkolnych nauczyciela Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Teksty listów. LISTY DO BRUNONA SCHULZA: Z listów do Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Od Debory Vogel. Od Wilhelma Schulza. Od Romany Halpern. Od Witolda Gombrowicza. Od Wilhelma Korabiowskiego. Od Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od Izydora Bermana. Od Racheli Auerbach. Od Tadeusza Szturm de Sztrema. Od Artura Lauterbacha. Od Marii Chazen. Od Georga Pinette. Od Kazimiery Rychterówny. Od Artura Sandauera. Od Siegfrieda Kracauera. Od A. Grunbaum. Od André J. Rotgégo. Od Eggi van Haardt. NOTY I PRZYPISY. Przypisy do Wprowadzenia do "Księgi listów". Przypisy do listów Brunona Schulza. Przypisy do listów Brunona Schulza do władz szkolnych. Przypisy do listów do Brunona Schulza. Spis listów w porządku chronologicznym. Spis ilustracji. Indeks osób. Od edytora]

§    KSIĘGA LISTÓW / Bruno Schulz. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2016. – 440 s. (Dzieła zebrane, t. 5) - ISBN 978-83-7453-093-4

[Spis rzeczy: Wprowadzenie do "Księgi listów" (Jerzy Ficowski). LISTY BRUNONA SCHULZA: Do Ostapa Ortwina. Do Stefana Szumana. Do Arnolda Spaeta. Do Marii Kasprowiczowej. Do Juliana Tuwima. Do Tadeusza i Zofii Brezów. Do Rudolfa Ottenbreita. Do Zenona Wiśniewskiego. Do Redakcji "Sygnałów". Do Jarosława Iwaszkiewicza. Do Wacława Czarskiego. Do Władysława Zawistowskiego. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Kazimierza Truchanowskiego. Do Witolda Gombrowicza. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Mendla Neugröschla. Do Mieczysława Grydzewskiego. Do Georges'a Rosenberga. Do Ludwika Lillego. Do Romany Halpern. Do Organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej. Do Elio Ganzerlo. Do Mariana Jachimowicza. Podanie o przyjęcie do Związków Zawodowych Zachodniej Ukrainy. Do Tadeusza Wojciechowskiego. Do Anny Płockier. – LISTY BRUNONA SCHULZA DO WŁADZ SZKOLNYCH. Listy do władz szkolnych nauczyciela Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Listy. – LISTY DO BRUNONA SCHULZA: Z listów do Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Od Debory Vogel. Od Wilhelma Schulza. Od Romany Halpern. Od Witolda Gombrowicza. Od Wilhelma Korabiowskiego. Od Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od Izydora Bermana. Od Racheli Auerbach. Od Tadeusza Szturm de Sztrema. Od Artura Lauterbacha. Od Marii Chazen. Od Georga Pinette. Od Kazimiery Rychterówny. Od Artura Sandauera. Od Siegfrieda Kracauera. Od A. Grunbaum. Od André J. Rotgégo. Od Eggi van Haardt. Od Wandy Kragen. Od Marii Flukowskiej. Od Zofii Maliniak. Od Mieczysława Lustiga. Od Adolfa Józefa Reutta. Od Horacego Sarafina. Umowa Wydawnicza z „Rojem”. Od redakcji „Nowego Głosu”. Od polskiego oddziału Pen Clubu. – PRZYPISY (opracował Jerzy Ficowski). Spis listów w porządku chronologicznym. Indeks osób. Słowo od edytora]

 

>> PRZEKŁADY

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

www.brunoschulz.org